Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Klauzula Ogólna
Administrator, dane kontaktowe    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grotnikach, ul. Brzozowa 4, 95-073 Grotniki, kontakt:
1)    osobiście lub na adres poczty elektronicznej: zsg.grotniki@poczta.fm,
2)    telefonicznie: 42 717 91 90
3)    pisemnie: ul. Brzozowa 4, 95-073 Grotniki
Inspektor Ochrony Danych    W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grotnikach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
1)    za pomocą poczty elektronicznej: artur.wojtaszczyk@elitpartner.pl
Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych    Dane będą przetwarzane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grotnikach w celach:
1)    wypełnienia obowiązków prawnych w tej sytuacji podanie danych jest obowiązkowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub 9 ust. 2 lit. g RODO) - ciążących na ZSP w Grotnikach w szczególności zadań wynikających z:
a.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.
b.    Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
c.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres- zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

2)    zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) – podczas współpracy z osobami fizycznymi, które zobowiązane są do podania danych – dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
Odbiorcy danych    Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:
1)    Bankom;
2)    Operatorom pocztowym;
3)    Firmom informatycznym.
Jednostkom szkoleniowym, w przypadku podpisania trójstronnej umowy szkoleniowej.
Prawa osoby, której dane  dotyczą    Osoby, których dane osobowe przetwarza Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grotnikach mają prawo do:
1)    dostępu do swoich danych osobowych
2)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
3)    żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
4)    żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grotnikach nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
5)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
6)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

NAGRODA DLA KLASY I W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE DLA NIEPODLEGŁEJ

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grotnikach
    95-073 Grotniki,
    ul.Brzozowa 4
  • (42)717 91 90

Galeria zdjęć